Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Witamy na ranking-portali-randkowych.pl (dalej, wraz z poddomenami, treścią i oznaczeniami, zwana „Stroną internetową”).

Zanim zaczniesz korzystać z tej Strony internetowej, przeczytaj uważnie poniższy Regulamin, gdzie zawarto informacje o Twoich prawach i obowiązkach w stosunku do Interdate S.A. , 13 rue du Commerce L- 1351 Luksemburg Luksemburg („ranking-portali-randkowych.pl” lub zwroty w pierwszej osobie liczby mnogiej). Uzyskując dostęp do Strony internetowej lub korzystając z niej, akceptujesz nasz Regulamin oraz Politykę prywatności („Regulamin”). Regulamin udostępniony użytkownikowi Strony internetowej ma zastosowanie podczas wizyt na Stronie internetowej. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu, przestań używać tej Strony internetowej i więcej jej nie odwiedzaj.

1. Komu oferujemy Stronę internetową

Strona internetowa skierowana jest wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat. Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą odwiedzać Strony internetowej.

2. Korzystanie ze Strony internetowej

W okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu wyrażamy zgodę na odwiedzanie przez Ciebie Strony internetowej i korzystanie z niej, pod warunkiem że przestrzegać będziesz niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów. ranking-portali-randkowych.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub przerwania dostarczania wszelkich usług lub funkcji Strony internetowej w dowolnym momencie.

3. Ograniczenia dotyczące korzystania ze Strony internetowej

Użytkownik nie może:

a. zakłócać działania serwerów lub sieci podłączonych do Strony internetowej;

b. używać lub uruchamiać zautomatyzowanych systemów (w tym między innymi „robotów” i „crowlerów”) w celu uzyskania dostępu do Strony internetowej; oraz / lub

c. obchodzić funkcji bezpieczeństwa Strony internetowej oraz funkcji uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z Treści i ich kopiowanie czy naruszanie ograniczeń korzystania ze Strony internetowej, a także wyłączać ich lub w inny sposób w nie ingerować.

4. Dostępność Strony internetowej, Gwarancja

a. Dążymy do dostarczania jak najdokładniejszych informacji; nie możemy jednak zagwarantować, że treści dostępne na Stronie internetowej będą dokładne, wyczerpujące, wiarygodne, aktualne i wolne od błędów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do treści lub ich części według własnego uznania i bez obowiązku uprzedniego lub późniejszego powiadamiania o takich zmianach. Korzystanie z treści lub ich części odbywa się tylko na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

b. Strona internetowa jest udostępniona tak jak jest. ranking-portali-randkowych.pl nie udziela jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w tym gwarancji handlowej, przydatności do określonego celu lub braku naruszenia w związku ze Stroną internetową oraz materiałami. ranking-portali-randkowych.pl nie gwarantuje, że strona internetowa nie zawiera błędów, wad bezpieczeństwa ani ataków oprogramowania wirusowego. Strona internetowa może być momentami niedostępna z powodu aktualizacji serwisu lub z innych powodów. Akceptujesz, że ranking-portali-randkowych.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności, w tym problemy techniczne z internetem, powolne połączenie, lub przeciążenie naszego serwera. Nie gwarantujemy i nie bierzemy odpowiedzialności za żadne treści, produkty ani usługi, które są dostarczane lub reklamowane na stronie przez osoby trzecie.

5. Oświadczenie strony reklamującej

Ta strona internetowa jest darmowym źródłem informacji oferującym swoim użytkownikom przydatne treści i funkcje porównawcze. Należy zauważyć, że operator tej strony internetowej może samodzielnie oferować porównywalne usługi lub otrzymywać opłatę za publikację treści handlowych niektórych przedsiębiorstw znajdujących się na tej stronie internetowej, co ma wpływ na lokalizację i kolejność przedsiębiorstw (i / lub ich produktów) w spisie. W niektórych przypadkach może to również mieć wpływ na ich ocenę.

Oceny zamieszczone na tej stronie są wyłączną odpowiedzialnością operatora strony internetowej i nie powinny być wykorzystywane jako źródło dokładnych informacji. Publikacja na tej stronie internetowej informacji o przedsiębiorstwach lub ich produktach nie oznacza, że są one zatwierdzane przez operatora strony.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w naszym Regulaminie, nie bierzemy odpowiedzialności za wszelkie oświadczenia i gwarancje dotyczące informacji przedstawionych na stronie internetowej. Informacje wyświetlane na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

a. ranking-portali-randkowych.pl nie ogranicza swojej odpowiedzialności w przypadku śmierci lub szkody na osobie, której powodem było zaniechanie lub działanie nasze, naszych pracowników, przedstawicieli czy pełnomocników, jak również w przypadku wszelkich innych zobowiązań, których nie mamy prawa ograniczyć lub zrzec się na mocy obowiązującego prawa. Pozostała część niniejszej sekcji nie ma zastosowania do tej odpowiedzialności.

b. Zachowując zgodność z powyższym punktem, ranking-portali-randkowych.pl nie odpowiada za jakiekolwiek straty materialne (w tym bez ograniczeń, utratę dochodów, możliwości, odpowiedzialności, mienia); za wszelkie szkody dla wartości przedsiębiorstwa lub jego reputacji; za wszelkie przypadki utraty danych i jakiekolwiek inne szczególne, pośrednie lub wynikające z tego straty poniesione przez użytkownika lub osobę trzecią w związku z korzystaniem ze Strony internetowej lub niezdolnością do korzystania z niej. ranking-portali-randkowych.pl nie ponosi odpowiedzialności za łącza do zewnętrznych portali zamieszczone na stronie internetowej. Użytkownik łączy się z powiązanymi zewnętrznymi stronami internetowymi na własne ryzyko.

7. Odszkodowanie

Zgadzasz się chronić i zabezpieczać ranking-portali-randkowych.pl oraz naszych partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, opłatami, stratami, odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami (w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami prawnymi) wynikającymi z: (i) korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej; (ii) naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu.

8. Linki, Zewnętrzne strony internetowe.

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych i ich usług, które mogą być naszą własnością i być przez nas kontrolowane. Odwiedzasz te strony internetowe na własne ryzyko i zgodnie z warunkami użytkowania i polityką prywatności (w stosownych przypadkach) tychże stron internetowych.

O ile Strona internetowa może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych i ich usług, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane, nie sprawujemy nad nimi nadzoru i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za treści ani produkty czy usługi oferowane na innych stronach internetowych; w żaden sposób nie ponosimy również odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z tych stron internetowych. Odwiedzasz te strony internetowe na własne ryzyko i zgodnie z warunkami użytkowania i polityką prywatności (w stosownych przypadkach) tychże stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek gwarancje dotyczące integralności, adekwatności, stosowności, bezpieczeństwa lub prawa własności intelektualnej (jak określono powyżej) treści należących do osób trzecich (zewnętrzne strony internetowe i usługi oraz nasi partnerzy i klienci); odmawiamy także udzielania takowych gwarancji. Użytkownik wyraźnie zwalnia ranking-portali-randkowych.pl z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z zewnętrznych stron internetowych.

9. Prywatność

Wszystkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych na Stronie internetowej można znaleźć pod adresem: „Polityka prywatności”.

10. Własność intelektualna

a. Wszystkie prawa własności intelektualnej w zakresie praw autorskich, patentów, znaków towarowych, znaków usługowych, marek lub ich wizerunku (w tym wygląd i sposób działania oraz inne elementy wizualne i niewerbalne) (zarówno zastrzeżone i niezastrzeżone), a także odnoszące się do nich w stosunku do:

i. Strony internetowej;

ii. podlega pkt 10 lit d., treść informacji na Stronie internetowej; oraz

iii. wszelkie wizerunki na Stronie internetowej, tekst i grafika, oprogramowania, zdjęcia, filmy, muzyka, dźwięki oraz ich wybór i układ, a także wszystkie kompilacje oprogramowania, powiązane kody źródłowe i oprogramowania (w tym aplety i skrypty) są własnością ranking-portali-randkowych.pl lub są przez nas wykorzystywane na podstawie licencji. Użytkownik nie uzyska oraz zobowiązuje się nie podejmować prób uzuskania jakichkolwiek praw do wymienionych towarów objętych prawami własności intelektualnej. Wszystkie prawa zastrzeżone.

b. Żaden z elementów wymienionych w pkt 10 lit a. nie może być powielany, rozpowszechniany, kopiowany, publikowany, pobierany, wyświetlany, udostępniany lub przesyłany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób oraz nie może być sprzedawany, wynajmowany, sublicencjonowany, wykorzystywany do tworzenia utworów pochodnych lub w inny sposób eksploatowany bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody wyrażonej przez ranking-portali-randkowych.pl. Użytkownik ma jednak prawo do pobierania i wyświetlania treści Strony internetowej na ekranie komputera (w tym na tablecie lub smartfonie), przechowywania tych treści w formie elektronicznej na dysku twardym (ale nie na serwerze lub innym urządzeniu podłączonym do sieci) i wydrukowania jednej kopii tychże treści do własnego niekomercyjnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem poszanowania wszystkich praw autorskich i praw własności. Nie można w inny sposób powielać, zmieniać, kopiować, rozpowszechniać lub korzystać z wszelkich treści Strony internetowej do celów handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez ranking-portali-randkowych.pl.

c. Wszystkie prawa (w tym wartość handlowa oraz, w stosownych przypadkach, znak towarowy) do nazwy ranking-portali-randkowych.pl są własnością lub są licencjonowane na rzecz ranking-portali-randkowych.pl. Inne nazwy produktów i firm wymienione na Stronie internetowej to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe osób trzecich.

d. Tytuły, prawa własności lub prawa własności intelektualnej w odniesieniu do treści dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej są własnością odpowiednich właścicieli lub dostawców treści i mogą być chronione przez obowiązujące przepisy prawa autorskiego lub inne. Zgodnie z ograniczonymi prawami opisanymi w pkt 10 lit b niniejsza Umowa nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw do tych treści.

11. Transfer, Przypisanie

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prawa i licencje przyznane na jego podstawie nie mogą zostać przenoszone lub przekazane przez użytkownika, chociaż mogą być one przekazane przez ranking-portali-randkowych.pl bez ograniczeń i bez uprzedzenia.

12. Inne

a. Obowiązuje polskie prawo z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Nadal będą miały zastosowanie przepisy, które są korzystniejsze dla konsumenta i których nie można wykluczyć przez wybór klauzul prawnych zgodnie z prawem kraju zamieszkania konsumenta.

b. W dowolnym momencie i według własnego uznania zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Wprowadzone zmiany będą skuteczne natychmiast, a dalsze korzystanie ze Strony internetowej będzie stanowić akceptację tychże zmian.

c. Jeżeli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, fakt ten nie wpływa na żadne inne warunki lub postanowienia niniejszej Umowy i nie unieważnia tego warunku lub postanowienia.

d. Umowa ta zastępuje wszystkie poprzednie umowy dotyczące przedmiotu umowy i stanowi całkowitą umowę między stronami.

e. Żadne zrzeczenie się jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie może być uznane za trwałe lub ciągłe w stosunku do tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Niewykonanie lub opóźnienie wykonania jakichkolwiek praw, środków naprawczych, uprawnień lub przywilejów na mocy niniejszej Umowy nie jest uznawane za odstąpienie. Jednorazowe lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa, środka naprawczego lub przywileju na mocy Umowy nie wyklucza innego lub dalszego korzystania z tego lub wszystkich innych praw, środków odwoławczych lub przywilejów.